کتابخانه هنر و دامپزشکی کتابخانه هنر و دامپزشکی

 

  معاون پژوهشی  و سرپرست  كتابخانه 

   آقای دکتر سعید علی تاجر

 

    كتابداران

    خانم صفورا فرزادنیا

    خانم لیلا نائینی فرد

 

                               

 

پست الکترونيکي: rafieian@basu.ac.ir