کتابخانه علوم کتابخانه علوم

 

معاون پژوهشی  و سرپرست  كتابخانه 

   آقاي دكتر محمد ملک جانی

   

   كتابداران

   خانم  محبوبیان

   آقای محمد مهدی صفری 

 

                              

 

   پست الکترونيکي: rafieian@basu.ac.ir