کتابخانه ادبیات کتابخانه ادبیات

 

 

  رییس كتابخانه

   خانم زهرا جدیدی 

 

  

 

   همکاران کتابدار

   خانم فائزه نداف

   آقای صهبا فرورانمهر

     

 

    بخش مجلات و مرجع

   خانم پری کرمی 

  

                                 

 

پست الکترونيکي: rafieian@basu.ac.ir