مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی دانشگاه بوعلی همدان
مرور بر اساس :

عنوان
1     چ‍اب‍ای‍ف‌   
2     چ‍اپ‌   
3     چ‍اپ‌ اف‍س‍ت‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ار ب‍ا م‍اش‍ی‍ن‌ه‍ای‌ ورق‍ی‌   
4     چ‍اپ‌ اول‍م‍ام‍ی‍ش‌ ن‍اغ‍ی‍ل‍لار   
5     چ‍اپ‌ ب‍ات‍ی‍ک‌ ه‍ن‍ر چ‍اپ‌ پ‍ارچ‍ه‌   
6     چ‍اپ‌ چ‍وب‍ی‌ در ت‍ص‍وی‍رگ‍ری‌: م‍خ‍ت‍ص‍ر ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ چ‍اپ‌ چ‍وب‍ی‌ ب‍ه‌ه‍م‍راه‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ طرح‌ه‍ای‌ ای‍   
7     چ‍اپ‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ن‍س‍اج‍ی‌   
8     چ‍اپ‌ دس‍ت‍ی‌   
9     چ‍اپ‌ دس‍ت‍ی‌   
10     چ‍اپ‌ دس‍ت‍ی‌: ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ک‍ال‍ک‍وگ‍راف‍ی‌ (ح‍ک‍اک‍ی‌ روی‌ ف‍ل‍ز): اچ‍ن‍ی‍گ‌، آک‍وات‍ی‍ن‍ت‌، درای‌ پ‍ون‍ی‍   
11     چ‍اپ‌ دس‍ت‍ی‌: ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ه‍ای‌ س‍ن‍ت‍ی‌ و م‍ع‍اص‍ر   
12     چ‍اپ‌ ن‍و از پ‍ن‍ج‍اه‌ ک‍ت‍اب‌ چ‍اپ‌ ش‍ده‌ ن‍ای‍اب‌ درب‍اره‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌   
13     چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ش‍ی‍ع‍ه‌ در ل‍ب‍ن‍ان‌   
14     چ‍ادر ن‍ش‍ی‍ن‍ان‌ دام‍دارای‍ل‌ ت‍رک‍اش‍ون‍د: ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ واج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در دو ده‍ه‌ اخ‍ی‍   
15     چ‍ارت‍اق‍ی‌ه‍ای‌ ای‍ران‌   
16     چ‍ارج‍وی‌ ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌: رب‍اع‍ی‌ و دوب‍ی‍ت‍ی‌ دی‍روز و ام‍روز   
17     چ‍ارچ‍وب‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ پ‍ی‍م‍ای‍ش‌ارزش‌ه‍ا و ن‍گ‍رش‌ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‍ان‌   
18     چ‍ارچ‍وب‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ ب‍رای‌ ب‍خ‍ش‌ راه‌   
19     چ‍ارچ‍وب‌ م‍ل‍ی‌ م‍ع‍م‍اری‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌: ال‍گ‍وی‌ ت‍دوی‍ن‌ طرح‌ ج‍ام‍ع‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ در   
20     چ‍ارچ‍وب‌ه‍ا و ج‍ه‍ت‌گ‍ی‍ری‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌