مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه مرکزی دانشگاه بوعلی همدان
مرور بر اساس :

عنوان
1     <ال‍ش‍اب‍ی‌ = ش‍اب‍ی‌> ف‍ی‌ م‍راه‌ م‍ع‍اص‍ری‍ه‌   
2     ش‍اپ‍رک‌ س‍ی‍اه‌   
3     ش‍اپ‍ورگ‍ان‌: اث‍ر م‍ان‍ی‌ در ب‍اره‌ روی‍داده‍ای‌ پ‍ای‍ان‌ ج‍ه‍ان‌   
4     ش‍اخ‌ ب‍ه‌ ش‍اخ‌   
5     ش‍اخ‍ص‌   
6     ش‍اخ‍ص‌ ب‍ه‍ای‌ خ‍رده‌ ف‍روش‍ی‌ ک‍الاه‍ا و خ‍دم‍ات‌ م‍ورد م‍ص‍رف‌ خ‍ان‍واره‍ای‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ ک‍ش‍ور   
7     ش‍اخ‍ص‌ ب‍ه‍ای‌ ک‍الاه‍ا وخ‍دم‍ات‌ م‍ص‍رف‍ی‌ خ‍ان‍واره‍ای‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ ک‍ش‍ور ( ۱۰۰ = ۱۳۷۴ )   
8     ش‍اخ‍ص‌ش‍ن‍اس‍ی‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار: ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ح‍س‍اب‍ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌ در ب‍س‍ت‍ر س‍ب‍ز   
9     ش‍اخ‍ص‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍خ‍ش‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ( ۱۰۰- ۱۳۷۵ ) ، س‍ال‌۱۳۷۹   
10     ش‍اخ‍ص‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍خ‍ش‌ ص‍ن‍ع‍ت‌۱۳۸۵   
11     ش‍اخ‍ص‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ب‍رای‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ ت‍وت‍ون‍ه‍ای‌ ای‍ران‌   
12     ش‍اخ‍ص‌ه‍ا و اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ص‍لاح‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌( ی‍ک‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌)   
13     ش‍اخ‍ص‍ه‍ا و م‍ک‍ان‍ی‍زم‍ه‍ای‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍ه‌ ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ک‍ی‌ در گ‍ی‍اه‍ان‌   
14     ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ارت‍ب‍اط س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ق‍رآن‍ی‌   
15     ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ رزن‌   
16     ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍لای‍ر   
17     ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ت‍راک‍م‌ در واح‍ده‍ای‌ م‍س‍ک‍ون‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ س‍رش‍م‍اری‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ن‍ف‍وس‌ و م‍س‍   
18     ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ت‍رب‍ی‍ت‌   
19     ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار: اص‍ول‌، م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و ن‍ظری‍ه‌ه‍ا   
20     ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍ه‍ری‌