تماس با ما تماس با ما

دانشگاه بوعلی سینا همدان
انتقادات و پیشنهادات:  lib_din@basu.ac.ir             
تلفن اصلی:38380662-081
وب سایت:  http://lib.basu.ac.ir 
آدرس: همدان- بلوار شهید فهمیده - روبروی بوستان مردم
نمابر:38380662-081