کتابخانه مرکزی دانشگاه بوعلی همدان  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ش‍اورزی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
ع‍ش‍ق‌ (ع‍رف‍ان‌
ان‍ق‍لاب‌ -م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا وخ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
ب‍رق‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ت‍اج‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‍دخ‍ت‌ ای‍ران‌، ۱۳۰۱ - ؟ق‌ - خ‍اطرات‌
م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
خ‍اک‌- ح‍اص‍ل‍خ‍ی‍زی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ای‍ل‍خ‍ان‍ان‌،۷۵۶-۶۵۱ق‌-.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌
م‍درس‍ه‌ ه‍ا -م‍دی‍ری‍ت‌ وس‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
س‍رام‍ی‍ک‌
ب‍رق‌ -ت‍ول‍ی‍د
ای‍ران‌ - س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌ -م‍ش‍اوره‌
 
پدیدآور:
ک‍اب‍ه‌، ات‍ی‍ن‌،۱۸۵۶-۱۷۸۸
ل‍ی‌، م‍ای‍ک‍ل‌
م‍س‍ت‍وف‍ی‌ زاده‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، اق‍ب‍ال‌،۱۳۲۴-
گ‍لاور، ج‍ان‌، ۱۹۴۹-
رح‍ی‍م‍ی‌، اف‍س‍ون‌
ش‍اه‍ن‍گ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
م‍ع‍دن‌ ک‍ن‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌، ۱۳۲۷-
ت‍اج‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‍دخ‍ت‌ ای‍ران‌، ۱۳۰۱ - ؟ق‌.
م‍ل‍ک‍وت‍ی‌،م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر
ول‍ن‍ب‍رگ‌،ب‍روس‌
ک‍اپ‍لان‌، ل‍ورن‍س‌
ع‍راق‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ب‍زرگ‍م‍ه‍ر، ۶۱۰ - ۶۸۸ ق‌
داه‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۵-
ال‍گ‍رد، ال‌
ک‍رم‍ر، ج‍وئ‍ل‌
آل‍ب‍رت‍ی‌، راب‍رت‌
 
ناشر:
[دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز؟]
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)
م‍ول‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
ن‍ش‍ر ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ س‍ه‍ن‍د
ش‍رک‍ت‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ خ‍اک‌ چ‍ی‍ن‍ی‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۷۸-۱۳۷۴ :) مصوب ۱۳۷۳/۹/۲۰ مجلس شورای اسلامی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات اولین سمینار مدیریت آموزشی
سمینار مدیریت آموزشی ( اولین :۱۳۷۰:تهران ) ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۵‬,‭‌س۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
احیای فرهنگی درعهدآل بویه :انسان گرایی درعصررنسانس اسلامی
کرمر، جوئل ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۶/۸۵۵‬,‭‌ک۴‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اطلاعات واطلاع رسانی (مفاهیم وروشها)
شاهنگیان ، محمدحسین ؛  تهران دانشگاه امام حسین (ع )   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹/۵‬,‭‌م۴‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
واژگان کشاورزی :انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
داهی ، محمدرضا، ۱۳۱۵- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭S‬,‭۴۱۱‬,‭د۲و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک انجمن مهندسان مکانیک ایران ودومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک
کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ( چهارمین : ۱۳۷۵: شیراز) ؛  شیراز [دانشگاه شیراز؟]   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۵۵‬,‭‌ک۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
واژگان اقتصاد:انگلیسی -فارسی ، فارسی -انگلیسی
مستوفی زاده حقیقی ، اقبال ،۱۳۲۴- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱‬,‭‌م۵و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مطالعه تطبیقی انقلاب ها از کرامول تا کاسترو
کاپلان ، لورنس ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۴۹۱‬,‭‌ک۲‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حاصلخیزی خاکهای مناطق خشک :مشکلات وراه حل ها
ملکوتی ،محمد جعفر ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۹۶/۷‬,‭‌م۷‌ح۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تولید، بهره برداری وکنترل درسیستم های قدرت
ولنبرگ ،بروس ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۱‬,‭و۸‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نظریه سیستم های انرژی الکتریکی
الگرد، ال ؛  تبریز دانشگاه صنعتی سهند   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۰۱‬,‭‌ف‍لا۷‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای برمکانیک محیط های پیوسته
لی ، مایکل ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۸۰۵‬,‭‌ل۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سفر به آرمانشهر (ایکاری )
کابه ، اتین ،۱۸۵۶-۱۷۸۸ ؛  تهران تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ک۲۲۹‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
به یاسا رسیدگان درعصرایلخانی
معدن کن ، معصومه ، ۱۳۲۷- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۹۸۹‬,‭‌م ۶‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره ءبهداشت روانی ، نظریه وعمل
مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۹۰/۵‬,‭‌م۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی سرامیکهای ظریف
رحیمی ، افسون ؛  [تهران ] شرکت صنایع خاک چینی ایران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۰۷‬,‭ر۳‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شیمی فیزیک
آلبرتی ، رابرت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۵۳/۲‬,‭آ۷‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی تربیتی :اصول و کاربرد آن
گلاور، جان ، ۱۹۴۹- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌گ۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
لمعات ؛بانضمام سه شرح از شروح قرن هشتم هجری
عراقی ، ابراهیم بن بزرگمهر، ۶۱۰ - ۶۸۸ ق ؛  [تهران ] مولی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۸۳/۳۴‬,‭‌ع۴‌ل۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات تاج السلطنه
تاج السلطنه قاجار، شاهدخت ایران ، ۱۳۰۱ - ؟ق . ؛  تهران نشر تاریخ ایران   ، ۱۳۶۲-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۳۹۱‬,‭‌ت۲‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9