کتابخانه مرکزی دانشگاه بوعلی همدان  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ش‍اورزی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ع‍ل‍وم‌ ب‍اغ‍ب‍ان‍ی‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
ه‍ن‍ر -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ن‍ق‍دش‍ده‌
ح‍ش‍ره‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍رت‍ع‌داری‌
ت‍روی‍ج‌ و آم‍وزش‌ ک‍ش‍اورزی‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
آب‍ی‍اری‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
اص‍لاح‌ آب‍ی‍اری‌ س‍طح‍ی‌
ک‍ش‍اورزی‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( ع‍ال‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ن‍ق‍دش‍ده‌
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ج‍رم‌ و ج‍ن‍ای‍ت‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ک‍ش‍اورزی‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
ح‍ش‍ره‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا (ع‍ال‍ی‌
گ‍اوه‍ا -ن‍ژاده‍ا
اس‌.پ‍ی‌.اس‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
 
پدیدآور:
طرح‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر گ‍س‍ت‍ر
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ م‍واد و ان‍رژی‌
دف‍ت‍ر خ‍دم‍ات‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌
پ‍ردازش‌
ن‍ش‍ر روز ان‍دی‍ش‌
خ‍ان‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ی‍زد
س‍روا
اداره‌ ک‍ل‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ رادی‍و
وزارت‌ ج‍ه‍اد ک‍ش‍اورزی‌ ،س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍اد ک‍ش‍اورزی‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌ ،م‍دی‍ری‍ت‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ ت‍روی‍ج‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه مقالات دومین سمینار راهکارهای بهبود و اصلاح سامانه های آبیاری سطحی
۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۲۶آ/،۸۰۵،TC،CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
نرم افزار بانک سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته های کشاورزی ( مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی )سالهای ۷۹-۸۷
همدان نشر روز اندیش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۲ب‌/،۲۳۵۳،LB،CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
نرم افزار بانک سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته های کشاورزی ( بیماری شناسی گیاهی )سالهای ۷۹-۸۷
همدان نشر روز اندیش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۹ب‌/،۲۳۵۳،LB،CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
نرم افزار بانک سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته های کشاورزی ( آبیاری ، سازه های آبی ، منابع آب )سالهای ۷۹-۸۷
همدان نشر روز اندیش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۱۶آ/،۲۳۵۳،LB،CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
نرم افزار سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته های کشاورزی ( ترویج و آموزش کشاورزی )سالهای ۷۹-۸۷
همدان نشر روز اندیش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۴ت‌/،۲۳۵۳،LB،CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
نرم افزار بانک سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته های کشاورزی ( مکانیک ماشینهای کشاورزی )سالهای ۷۹-۸۷
همدان نشر روز اندیش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۸م‌/،۲۳۵۳،LB،CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
اطلس نژادهای دام
تهران سروا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۶۴ال‍ف‌/،۱۹۸،SF،CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
تحلیل عملکرد چشم انداز:شیوه های ارزیابی وپالیش مراتع
مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۳ت‌۹ت‌/،۸۵،SF،CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی ( توسعه روستایی )آزمونهای سراسری ۱۳۷۹۱۳۸۷
تهران پردازش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۳۱م‌۵۲ک‌/،۲۳۵۳،LB،CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی ( حشره شناسی کشاورزی )آزمونهای سراسری ۱۳۷۹۱۳۸۷
تهران پردازش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۲۸۲۶۸۴م‌/،۲۳۵۳،LB،CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش کاربردی SPSS در علوم اجتماعی و رفتاری
طرح تحقیق در تحقیقات اجتماعی ؛  یزد دانشگاه یزد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۹آ۶۸ال‍ف‌/،۳۲،HA،CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش گام به گام محاسبات عددی با استفاده از مطلب
تهران نشر گستر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۸آ۸۵م‌/،۲۹۷،QA،CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
همایش ملی سوخت ، انرژی و محیط زیست ۷ تا ۹ خرداد۱۳۸۷
تهران پژوهشگاه مواد و انرژی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۳م‌۸ه‍/،۱۷۲/۵،TD،CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
حشره شناسی مقدماتی ( ۶۵)
کرج دفتر خدمات تکنولوژی آموزشی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۴ح‌/،۴۶۳،QL،CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
نشریه الکترونیکی وزارت جهاد کشاورزی استان همدان
همدان وزارت جهاد کشاورزی ،سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ،مدیریت هماهنگی ترویج   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۵ر/،۵۴۴/۵،S،CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده فارسی
 
 
نرم افزار چندرسانه ای اولین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم ۱۰ و ۱۱ اسفندماه ۱۳۸۷[ منبع الکترونیکی ]
تهران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۹ه‌/،۷۴۳۱،HV،CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده فارسی
 
 
کتاب ماه هنر ۱۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷ ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی کتاب [ منبع الکترونیکی : پیایند]
تهران خانه کتاب   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۱۶ک‌/،۸،N،CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده فارسی
 
 
کتاب ماه هنر ۱۱۷ خرداد ۱۳۸۷ ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی کتاب [ منبع الکترونیکی : پیایند]
تهران خانه کتاب   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۱۷ک‌/،۸،N،CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده فارسی
 
 
کتاب ماه علوم اجتماعی ۹: ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی ،نقد و بررسی کتاب ،سال دوازدهم ،دوره جدید ،شماره نهم ،آذر ماه ۱۳۸۷( ویژه نامه رادیو۲[ ) منبع الکترونیکی : پیایند]
تهران خانه کتاب   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۹ک‌/،۸،H،CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
لوح فشرده فارسی
 
 
نجوای فرهنگ ۸ و ۹[ منبع الکترونیکی : پیایند ]فصلنامه پژوهشی - فرهنگی واحد فرهنگ مردم ،سال سوم ،شماره هشتم و نهم ،تابستان و پاییز۸۷
تهران اداره کل پژوهشهای رادیو   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۳۸ن‌/،۶۳،DSR،CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9