کتابخانه مرکزی دانشگاه بوعلی همدان  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
پایان نامه فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍اک‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
م‍ردم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
آب‍ی‍اری‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د
آب‍ی‍اری‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ورزش‍ی‌
زب‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
رن‍ج‍ب‍ر ، ف‍ران‍ک‌
ک‍ل‍وری‌،اس‍ک‍ن‍در
ش‍ای‍س‍ت‍ه‌، م‍ری‍م‌
م‍رش‍دی‌ زاده‌ ، م‍ح‍س‍ن‌
ارف‍ع‌ ن‍ی‍ا ، ح‍ام‍د
م‍وم‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ع‍ب‍دال‍ص‍ال‍ح‍ی‌ ، ال‍ه‍ام‌
ن‍ی‍ک‍ب‍خ‍ت‌ ، ن‍ی‍ک‍و
م‍ظاه‍ری‌، س‍ی‍م‍ا
ع‍ب‍دل‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
س‍ی‍ف‌ ال‍ه‍ی‌، م‍ه‍رب‍ان‍و
ب‍ل‍ب‍ل‍ی‌ ن‍وج‍ی‍ن‍ی‌، ذب‍ی‍ح‌ ال‍ل‍ه‌
اخ‍لاق‍ی‌ ب‍اق‍رج‍ری‌، ف‍اطم‍ه‌
ی‍زدان‍ی‌ ح‍م‍ی‍د، م‍ق‍داد
ب‍ی‍ات‌، س‍ه‍ی‍لا
رض‍اپ‍ور ج‍م‍ور، آرش‌
زال‌ آق‍ای‍ی‌، ص‍دی‍ق‍ه‌
م‍ل‍ک‌ ، ک‍ی‍وان‌
م‍ح‍م‍دی‌ ج‍ام‍ع‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ع‍ی‍ن‌، م‍ژگ‍ان‌
 
ناشر:
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی روشهای تجربی و تحلیلی در تخمین رطوبت خاک تحت آبیاری قطره ای - مطالعه موردی در مزرعه کشاورزی پردیس کرج
ملک ، کیوان ؛  دانشگاه بوعلی سینا ، دانشکده کشاورزی - گروه آبیاری و زهکشی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۴ب‌/،۷۷م‌/،۸۰۱،TC،پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز و شناسائی لیگاند( ایلید )جدید فسفردار و کمپلکس های مربوطه با جیوه (II) ، نقره (I)و پالادیم (II)
اخلاقی باقرجری ، فاطمه ؛  دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده شیمی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۸س‌۳ال‍ف‌/،۱۵۱/۲،QD،پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز و شناسایی چند لیگاند باز شیف از کتکول و مشتقات آن و کمپلکس های مربوطه
شایسته ، مریم ؛  دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده شیمی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۸س‌۲ش‌/،۱۵۱/۲،QD،پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز تعدادی از هتروسیکلهای جدید و اکسیداسیون سولفیدها به سولفوکسیدهای مربوطه تحت شرایط ملایم
عبدلی ، عباس ؛  دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده شیمی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۷ال‍ف‌۲ع‌/،۲۵۱/۲،QD،پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد سیمره
مومنی ، علی اکبر ؛  دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم پایه ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۷ز۸م‌/،۷۰۵،TA،پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه عوامل زمین شناسی مهندسی موثر بر پایداری شیب ها در منطقه آوج ( رزن - آبگرم )
زال آقایی ، صدیقه ؛  دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم پایه ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۶۲م‌۲ز/،۷۰۵،TA،پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه بیوسیستماتیکی جنس Oxytropis DC. در ایران
بیات ، سهیلا ؛  دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم پایه ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۶۲م‌۹ب‌/،۵۴۱/۲،QH،پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
پیامد کاربرد برخی از کودهای جانوری بر شماری از ویژگیهای بیولوژیک و ریخت های گوناگون سرب ، روی و کادمیم در خاک پیرامون معدن سرب آهنگران
نیکبخت ، نیکو ؛  دانشگاه بوعلی سینا ، دانشکده کشاورزی ، گروه خاکشناسی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۹پ‌/،۹۸ن‌/،۵۹۱،S،پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
استفاده از اسیدهای جامد و معرفهای شبه نانولوله در سنتز مواد آلی
کلوری ،اسکندر ؛  دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده شیمی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۵ال‍ف‌۸ک‌/،۲۵۱/۲،QD،پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
فرهنگ ظرفیت افعال فارسی
سیف الهی ، مهربانو ؛  دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۴ف‌۹س‌/،۱۲۱،P،پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی نحو
معین ، مژگان ؛  دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۴ف‌۶م‌/،۱۲۱،P،پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه تاثیر تمرین تصویرسازی ذهنی برعملکرد تعادلی دانش آموزان دختر و پسر ۱۰-۱۵ شهر یاسوج
محمدی جامع ، حسین ؛  دانشگاه بوعلی سینا،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۷م‌۳م‌/،۳۴۲،GV،پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه انسان شناختی شهر در ادبیات ایران ( دهه های ۱۳۴۰- ۱۳۶۰)
رضاپور جمور، آرش ؛  دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۶۲م‌۶ر/،۲۵،GN،پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
الف )مطالعه نظری تشکیل کمپلکس داخلی سیکلودکسترینها با برخی داروها و مواد فعال سطحی ب )مطالعه نظری و شبیه سازی جذب گازها بر روی نانولوله های کربنی
بلبلی نوجینی ، ذبیح الله ؛  دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده شیمی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۶۲م‌۸ب‌/،۴۵۳/۲،QD،پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تنوع درون و بین گونه ای Artemisia fragrans و Artemisia incanaدر غرب ایران با استفاده از روش D.S.S.
مظاهری ، سیما ؛  دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم پایه ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۴۲ب‌۶م‌/،۵۴۱/۲،QH،پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر گرما دادن در دماهای پایین بر روی خواص مغناطیسی آلیاژهای آمورف
یزدانی حمید، مقداد ؛  دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم پایه ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۲ت‌۴ی‌/،۱۷۶،QC،پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر میدان مغناطیسی در کاهش سختی آب
عبدالصالحی ، الهام ؛  همدان ، دانشگاه بوعلی سینا ، دانشکده کشاورزی ، گروه مهندسی آب ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۴ب‌/،۲۴ع‌/،۸۰۱،TC،پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
آبشویی و جزء بندی عناصر سنگین رسوبات رودخانه های آبشینه و قره چای
ارفع نیا ، حامد ؛  همدان ، دانشگاه بوعلی سینا ، دانشکده کشاورزی ، گروه خاکشناسی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۲آ/،۴۷ال‍ف‌/،۵۹۱،S،پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر بقایای گیاهی بر کاهش روند سدیمی شدن خاک در اثر استفاده از آبهای سدیمی
رنجبر ، فرانک ؛  همدان ، دانشگاه بوعلی سینا ، دانشکده کشاورزی ، گروه خاکشناسی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۲ت‌/،۹۳ن‌/،۵۹۱،S،پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
برآورد دامنه رطوبتی مناسب خاک برای خاک ورزی و ویژگی های موثر بر آن در برخی از خاکهای استان همدان
مرشدی زاده ، محسن ؛  همدان ، دانشگاه بوعلی سینا ، دانشکده کشاورزی ، گروه خاکشناسی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷،۴ب‌/،۴۵م‌/،۵۹۱،S،پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9