اخبار اخبار

«بازگشت

فهرست کتب انتشارات Wiley در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی تهران

   فهرست کتب انتشارات Wiley  که توسط نماینده انحصاری ناشر درایران،  در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ارائه خواهد شد به شرح فایل های پیوست
می باشد.

   لطفا در صورت نیاز گروه آموزشی مربوطه، عنوان و شماره ISBN کتب مورد تقاضا را از طریق اتوماسیون اداری، برای مدیریت کتابخانه دانشگاه آقای دکتر یوسف صنعتی ارسال فرمایید.  

 فهرست کتب Wiley 

/c/document_library/get_file?uuid=3e4d51ef-ed97-4c7b-b2ff-161f15d5d100&groupId=10157

/c/document_library/get_file?uuid=9b6b24fb-2bc1-4a2e-bdb3-13d1b398f1ef&groupId=10157

/c/document_library/get_file?uuid=05cd7829-c89d-4619-bbc9-a86b9a104af9&groupId=10157

/c/document_library/get_file?uuid=3dd0181f-0aca-4008-886a-b086c2dafc71&groupId=10157

/c/document_library/get_file?uuid=fa7db6bb-e1fb-42e1-8998-bc4572f86b40&groupId=10157

/c/document_library/get_file?uuid=a9e363ee-3e2d-4d62-a3ea-87b9e789f528&groupId=10157

/c/document_library/get_file?uuid=f33f4bf2-d4e6-40d6-8d0a-6ca506c71d67&groupId=10157

/c/document_library/get_file?uuid=712d0116-54e1-406e-9331-d4482792670a&groupId=10157

/c/document_library/get_file?uuid=4e6f742a-562d-4fc0-8dd9-c9d96a0aeba7&groupId=10157

/c/document_library/get_file?uuid=9f2803da-ba04-45b3-b0a4-9eb9669642cc&groupId=10157

    

نظر